ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN
1.    Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Alle eventuele inningskosten zijn ten laste van de klant. De aanvaarding van cheques, wissels of andere betalingsmodaliteiten veroorzaakt geen schuldvernieuwing of welkdanige wijziging aan huidige algemene voorwaarden.

2.    Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsrente verschuldigd van 1% per maand.
Daarenboven wordt, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, het schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.750,00, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.

3.    Iedere klacht omtrent een factuur dient ons, op straf van onontvankelijkheid, uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te worden overgemaakt, vergezeld van de eventuele bewijsstukken tot staving.

4.    Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk en de Heer Vrederechter van het kanton Menen bevoegd. Wij behouden ons evenwel het recht voor het geschil te laten beslechten door een andere Rechtbank, bevoegd krachtens het gemeen recht.


CONDITIONS GENERALES
1.    Nos factures sont payables au comptant à notre siège, tous frais d’encaissement à votre charge. Nos quittances, la remise éventuelle de traites, ou l’acceptation d’autres conditions de paiement, n’opèrent ni novation ni dérogation à cette clause.

2.    Si une facture reste impayée, totalement ou partiellement, à son échéance, le montant de celle-ci sera, à titre d’indemnité forfaitaire, de plein droit et sans mise en demeure, majorée de 15%, avec un minimum de € 125,00 et un maximum de € 1.750,00, même si des délais de paiement seraient accordées. A défaut de paiement à son échéance, la facture portera, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de 1% par mois.

3.    Les réclamations concernant la facturation, ne peuvent être valablement faites qu’endéans les huit jours de la date de facture, et ce par lettre recommandée, preuve à l’appui.

4.    En cas de contestation, les tribunaux de Courtrai et le Juge de Paix à Menin sont seuls compétents. Nous nous réservons cependant le droit de soumettre les contestations à une autre juridiction compétente suivant le droit commun.

Enkele van onze lekkere producten
Quelques de nos délicieux produits